Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP

1. PREDMET ÚPRAVY

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim, ktorým je právnická osoba L&L Group s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 455/7, Trenčianska Teplá 91401,SR, IČO: 53149505, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 40359/R a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „OP").

2. DEFINÍCIE

1. Pojmy definované v tomto článku OP majú na účely týchto OP a jednotlivých príloh k nim nasledujúci význam:
a) „Aktuálna ponuka" je ponuka Tovaru zverejnená na webovej stránke Predávajúceho, ktorá obsahuje najmä obrazové a textové označenie Tovaru (napr. názov, objem, farba, resp. iné údaje odlišujúce jednotlivé Tovary) a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky Tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na webovej stránke. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky Tovaru sa táto zmena nevzťahuje;
b) „ARS" je alternatívne riešenie sporov uskutočnené podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov;
c) „Celková cena" je Kúpna cena za Tovar, vrátane ceny za Poštovné;
d) „Dotknutá osoba" je fyzická osoba staršia ako 16 rokov - Kupujúci, potenciálny zákazník alebo osoba, ktorá vykonala registráciu na webovej stránke Predávajúceho, a ktorej osobné údaje Predávajúci spracúva. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
e) „E-Shop" je internetový obchod Predávajúceho umiestnený na jeho webovej stránke umožňujúci nakupovanie Tovaru ponúkaného Predávajúcim na uvedenej stránke;
f) „GDPR" je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES;
g) „Kúpna cena" je konečná cena Tovaru, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Kúpna cena nezahŕňa Poštovné;
h) „Kúpna zmluva" je dvojstranný právny úkon, ktorého predmetom je úprava práv a povinností medzi Kupujúcim a Predávajúcim, a ktorého predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom webovej stránky E-shopu;
i) „Kupujúci" je fyzická osoba - spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý je spôsobilý na právne úkony, a ktorý prejavil záujem nakupovať Tovar cez E-shop a uzavrieť s Predávajúcim kúpnu zmluvu na nákup Tovaru ponúkaného cez E-shop, a ktorý za týmto účelom riadne vyplnil a cez E-shop odoslal záväznú objednávku a doručil ju Predávajúcemu. Za Kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca;
j) „Občiansky zákonník" je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
k) „Obchodný zákonník" je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
l) „Objednávka" je návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy, v ktorom Kupujúci uvedie okrem iného druh, množstvo a akosť Tovaru, o ktorý má záujem, pričom tento návrh Kupujúci adresuje a doručí Predávajúcemu;
m) „Objednávkový formulár" je elektronický formulár obsahujúci najmä fakturačné údaje Kupujúceho: (i) v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail a telefónne číslo, ak ide o Spotrebiteľa, a (ii) obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail a telefónne číslo, ak ide o Podnikateľa, v oboch prípadoch vrátane dodacích informácií ak sú tieto odlišné od miesta adresy bydliska alebo sídla Kupujúceho, spôsob platby, spôsob a cenu doručenia Tovaru do miesta dodania, označenie objednaného Tovaru a Kúpnu cenu objednaného Tovaru vrátane DPH;
n) „OP" sú tieto obchodné podmienky pre E-shop vydané Predávajúcim;
o) „Oprávnená osoba" je osoba, odlišná od Kupujúceho, uvedená v záväznej Objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný Tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v Objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného Tovaru.
p) „Podnikateľ" je (i) osoba zapísaná v obchodnom registri, (ii) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (iii) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, (iv) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely týchto OP rozumie aj ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak Kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), berie tento Kupujúci na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v týchto OP pre podnikateľov;
q) „Poštovné" sú náklady na doručenie Tovaru (t.j. cena dodania Tovaru);
r) „Potvrdenie objednávky" je prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho;
s) „Predávajúci" je právnická osoba L&L Group s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 455/7, Trenčianska Teplá 91401,SR, IČO: 53149505, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 40359/R
t) „Registrácia" je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o Kupujúcom (v prípade Spotrebiteľa vrátane osobných údajov). Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu a dokončenie nákupu. S registráciou sa spájajú určité výhody poskytované Predávajúcim, najmä jednoduchší nákupný proces pri opätovnom nákupe, možnosť sledovať stav svojich objednávok, nakupovanie so zľavami, prehľad všetkých uskutočnených objednávok, pravidelné informácie o novinkách.
u) „Reklamačný poriadok" je dokument upravujúci postupu vybavovania reklamácií vád Tovaru zakúpeného Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom cez E-shop Predávajúceho;
v) „Spotrebiteľ" je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;
w) „Tovarom" je hnuteľná vec, najmä drogéria, produkty na úpravu brady a vlasov, ktoré Predávajúci ponúka na predaj cez E-shop;
x) „Webová stránka" je internetová stránka Predávajúceho;
y) „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov" je zákon č. 391/2015 Z. z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
z) „Zákon o ochrane osobných údajov" je zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
aa) „Zákon o ochrane spotrebiteľa" je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov;
bb) „Zákon o predaji Tovaru na diaľku" je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Pokiaľ sú v týchto OP a/alebo ich prílohách, odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahradené inými príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, považujú sa tieto odkazy za odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, v ich platnom znení.
3. V týchto OP a/alebo ich prílohách, v osobitných dohodách k týmto OP, ich dodatkoch a/alebo prílohách:
a) odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby;
b) nadpisy sú v týchto OP uvedené iba kvôli lepšiemu prehľadu, výklad týchto OP neovplyvňujú;
c) dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je uvedené inak;
d) odkazy na body, články alebo prílohy k týmto OP, ktoré sú uvedené v týchto OP, sú odkazmi na body, články a prílohy týchto OP, ak nie je uvedené inak.
4. Obsah príloh týchto OP, je vykladaný tak, aby mal rovnakú platnosť a účinnosť ako keby bol určený priamo v týchto OP.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

1. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar dochádza na základe návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho.
2. Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením Objednávkového formuláru na Webovej stránke a jeho odoslaním cez E-shop. Pre objednanie Tovaru je potrebné kliknúť myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom, čím bude Tovar vložený do nákupného košíka. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej "Záväzne objednať" s informáciou, že Objednávka vyžaduje platbu za Tovar.
3. Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu Kupujúceho s týmito OP, čím Kupujúci tiež:
a) vyjadruje súhlas so zobrazením elektronickej faktúry vo svojom profile na Webovej stránke v zmysle článku 8. bod 1. týchto VOP,
b) vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od Kúpnej zmluvy v zmysle článku 10 týchto OP a
c) vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
4. Objednávka zaniká:
a) odmietnutím Objednávky zo strany Predávajúceho,
b) márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie Objednávky.
5. Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie Predávajúceho adresované Kupujúcemu, v ktorom Predávajúci potvrdzuje, že Objednávku Kupujúceho bez akýchkoľvek zmien prijíma. Včasné Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia Potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť Predávajúceho neznamenajú Potvrdenie objednávky. Potvrdenie objednávky (akceptácia Objednávky) bude obsahovať najmä nasledovné údaje: číslo objednávky, názov a špecifikáciu Tovaru, údaj o cene Tovaru a Poštovné, spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote Tovaru, údaje o mieste, kde má byť Tovar dodaný, údaje o Predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. V informačnom e-maile Kupujúci obdrží, okrem Potvrdenia objednávky, aj odkaz na aktuálne znenie OP a Reklamačného poriadku Predávajúceho.
6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť Objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia Potvrdenia objednávky Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný Tovar na určené miesta dodania a záväzok Kupujúceho Tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň Kúpnu cenu a Poštovné.
8. Akákoľvek zmena Objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je Predávajúci povinný prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU

1. Kúpna cena za objednaný Tovar je uvedená v Objednávke, ako aj v Potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
2. Kúpna cena Tovaru nezahŕňa Poštovné, ktoré bude Kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia Tovaru do miesta dodania, ktorý si Kupujúci zvolil.
3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak.
4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť Celkovú cenu Predávajúcemu, a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých si Kupujúci môže pri objednávaní Tovaru vybrať:
a) platba bankovým prevodom na účet Predávajúceho pred dodaním Tovaru;
b) dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí Tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty.
5. Záväzok Kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet Predávajúceho alebo odovzdaním Celkovej ceny Slovenskej pošte.
6. Pri platení cez internet banking pomocou platobných nástrojov bánk zadáva Kupujúci všetky platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a Predávajúci neprichádza s platobnými údajmi Kupujúceho do styku. Predávajúci obdrží výlučne informáciu o úspešnosti transakcie. Za použitie platobných nástrojov bánk Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky.
7. Pri platení bankovým prevodom sú platobné údaje Predávajúceho uvedené v správe doručenej na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet Predávajúceho. Pri platbe je Kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho Objednávke.
8. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch Tovaru alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých Tovaroch v rámci E-shopu, individuálne zľavy pre Kupujúceho alebo zľavy poskytované na základe spolupráce Predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
9. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak Kupujúci objedná Tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal Potvrdenie objednávky. Predávajúci v tomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. K omylu v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho môže dôjsť najmä v nasledovných prípadoch:
a) Kúpna cena Tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu);
b) v Kúpnej cene Tovaru chýba a/alebo je navyše jedna, či viac číslic;
c) zľava na Tovar presahuje viac ako 50%, bez toho aby Tovar bol súčasťou osobitnej marketingovej kampane, či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.
Predávajúci upozorňuje, že informačný systém Predávajúceho môže aj u Tovaru so zjavne chybnou Kúpnou cenou automaticky uviesť informáciu, že ide o Tovar zlacnený, resp. Tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je Tovar skutočne zlacnený alebo ide o zjavnú chybu v Kúpnej cene Tovaru je Kupujúci povinný kontaktovať Predávajúceho a informáciu o správnosti Kúpnej ceny si overiť.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

1. Dodacia lehota je uvedená pri každom Tovare osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia Kúpnej zmluvy zvyčajne daný titul Predávajúci odosiela (t.j. odovzdá balík prepravcovi/doručovateľovi). Dodacia lehota, v ktorej je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu dostupný Tovar (t.j. Tovar, ktorý je na sklade, alebo u dodávateľa) je 30 dní od Potvrdenia objednávky. Ak objednaný Tovar, resp. časť Tovarov z Objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, Predávajúci o tejto skutočnosti informuje Kupujúceho v čo možno najkratšom čase a oznámi Kupujúcemu predpokladaný termín dodania Tovaru alebo návrh dodania náhradného Tovaru. Ak sa Predávajúcemu Tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady Kúpnej ceny alebo jej časti Predávajúci vráti Kupujúcemu peňažné prostriedky do 14 dní na bankový účet určený Kupujúcim.
2. Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku, začína dodacia lehota plynúť od pripísania Celkovej ceny na účet Predávajúceho za podmienky, že Kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k Objednávke Kupujúceho.
3. Pri každom Tovare je na webovej stránke E-shopu uvedená orientačná informácia o dostupnosti Tovaru. V prípade, ak Predávajúci zistí, že Tovar z Objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. Tovar nie je na sklade a/alebo u dodávateľa), Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť, alebo zrušiť. Ak bola Kúpna cena za Tovar už zaplatená, Predávajúci Kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný Tovar vráti.
4. Ak nie je dohodnutý spôsob akým má byť Tovar zabalený, Predávajúci Tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu.

6. MIESTO DODANIA

1. Miestom dodania je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke ako miesto dodania.

7. SPÔSOB DORUČENIA TOVARU DO MIESTA DODANIA

1. Spôsob doručenia Tovaru do miesta dodania si môže Kupujúci vybrať v procese objednávania Tovaru.
2. Spôsoby doručenia Tovaru do miesta dodania sú:
a) Slovenská pošta - Balík na poštu (doručenie od dvoch do troch pracovných dní od odoslania Tovaru),
b) Slovenská pošta - Balík na adresu (doručenie od dvoch do troch pracovných dní od odoslania Tovaru).
3. Cenník Poštovného je nasledovný:

Hodnota Objednávky Nad 40.01,- EUR Do 40,- EUR (vrátane) Nad 40.01,- EUR Do 40,- EUR (vrátane)
Spôsob platby akýkoľvek platba vopred* dobierka dobierka
Slovenská pošta –
Balík na poštu zadarmo 2.90,- EUR zadarmo 2,- EUR
Slovenská pošta –
Balík na adresu zadarmo 4.30,- EUR zadarmo 2,- EUR
* Elektronická platba = platba internet bankingom banky Kupujúceho

4. Cenník Poštovného je platný iba pre odoslanie obyčajných zásielok na Slovensko a pri poslaní celej Objednávky v jednej zásielke. Pri rozdelení Objednávky a jej poslaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové Poštovné vyššie. Poštovného sú uvedené vrátane DPH.
5. Bezplatné doručenie je ponúkané aj pri niektorých špeciálnych akciách; v takom prípade nie je potrebné prekročiť vyššie uvedené limity pre získanie Poštovného zadarmo, stále však platia rovnaké podmienky (doručenie na Slovensko a v jednej zásielke).
6. K uvedeným sumám Predávajúci neúčtuje žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci balné neúčtuje, bez ohľadu na hodnotu Objednávky či množstvo objednaného Tovaru.
7. V prípade doručovania kuriérskou službou GLS platí, že tento spôsob doručenia je možné použiť iba pre zásielky na Slovensko.

8. DODANIE TOVARU

1. Záväzok Predávajúceho dodať Tovar je splnený odovzdaním objednaného Tovaru Kupujúcemu alebo Oprávnenej osobe v mieste dodania alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
2. Kupujúci je povinný prevziať Tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie Tovaru Kupujúci písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení Tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s Tovarom obdrží Kupujúci účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.
3. Záväzok dodať Tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme Tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne Tovar prevziať. V prípade, ak Kupujúci Tovar neprevezme a Tovar bude vrátený Predávajúcemu, má Predávajúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením Tovaru (Poštovné súvisiace so spätným zaslaním Tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.
4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku Tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením Kúpnej ceny. Prevzatím Tovaru prechádza na Kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.
5. Pri prevzatí zásielky je Kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je Tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo Tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Podrobnosti o právach Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii Tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto OP.
2. Zodpovednosť za vady Tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10. ODVOLANIE (STORNO) OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Kupujúci je oprávnený Objednávku odvolať do momentu, kým Tovar nebol Kupujúcemu odoslaný. V prípade odvolania Objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená Kúpna cena a došlo k odvolaniu Objednávky podľa tohto bodu OP, Predávajúci vráti Kupujúcemu už zaplatenú Kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený Kupujúcim, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
2. V zmysle Zákona o predaji Tovaru na diaľku je Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy zverejneným na Webovej stránke Predávajúceho. Avšak v zmysle § 7 ods. 6 Zákona o predaji tovaru na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:
a) predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa;
b) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
c) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
d) predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom;
e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Spotrebiteľ tento obal rozbalil;
f) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
3. V odvolaní Objednávky, ako aj v odstúpení od Kúpnej zmluvy zo strany Spotrebiteľa je potrebné uviesť meno a priezvisko, e-mail, číslo Objednávky, popis objednaného Tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania Objednávky, resp. odstúpenia od Kúpnej zmluvy odporúčame, aby Kupujúci odvolanie Objednávky, resp. odstúpenie od Kúpnej zmluvy zaslal Predávajúcemu v listinnej podobe poštou na adresu Predávajúceho, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@ossionbabrer.sk.
4. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom formulára je Predávajúci povinný zaslať Kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
5. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúceho najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje.
6. Po odstúpení od Kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný:
a) prevziať Tovar späť od Kupujúceho, pričom Kupujúci je povinný zaslať Tovar na adresu Predávajúceho: L&L Group s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 455/7, Trenčianska Teplá 914 01, SR. Odporúčame Kupujúcemu Tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nie je možné posielať dobierkou, pričom Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie dobierky. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu - faktúry,
b) vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
7. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia Tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
8. Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie Kúpnej ceny až do momentu vrátenia Tovaru Kupujúcim, príp. preukázania zaslania Tovaru Predávajúcemu. V prípade vrátenia poškodeného Tovaru a/alebo Tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru, Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na Tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti Predávajúci Kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodneme inak.
9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci.
10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
a) ak pri platbe na účet Predávajúceho Kupujúci nezaplatil Celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia Objednávky,
b) ak Kupujúci, ktorý Objednávku neodvolal a tiež od Kúpnej zmluvy v zmysle článku 10. neodstúpil, neprevezme objednaný Tovar:
1. od kuriéra v dohodnutom mieste dodania,
2. na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
c) ak aj napriek všetkému úsiliu Predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je Predávajúci schopný dodať Tovar, najmä z dôvodu, že Tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Predávajúceho inak ho zaobstarať,
d) ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Predávajúci Tovar nakupuje.
11. Odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od Kúpnej zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú Kúpnu cenu vráti Predávajúci Kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
12. Odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy sa nedotýka nároku Predávajúceho na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie Tovaru.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Predávajúci spracúva osobné údaje Dotknutých osôb v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov. Bližšie podmienky spracúvania osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

12. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1. V prípade, ak Kupujúci nie je spokojný s vybavením Objednávky, dodaným Tovarom alebo službami Predávajúceho, je Kupujúci oprávnený akékoľvek dotazy a pripomienky doručiť na e-mailovú adresu Predávajúceho: info@ossionbarber.sk. V prípade ak Predávajúci nevybavil reklamáciu k spokojnosti Kupujúceho alebo v prípade ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci mohol porušiť práva Kupujúceho, je Kupujúci oprávnený v zmysle Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej Kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
3. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh môže Kupujúci podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Návrh môže Kupujúci podať Kupujúci je oprávnený podať návrh spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ako aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: www.economy.gov.sk, webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie: www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke Európskej únie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2021.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto OP. Akékoľvek zmeny týchto OP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho: www.vonavebyvanie.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z Kúpnej zmluvy sa spravujú vždy OP účinnými v čase záväznej Objednávky Tovaru.
3. Tieto OP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné.
4. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je Spotrebiteľ, založené Kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Kúpnej zmluvy (t.j. obsahom Objednávky a Potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto OP, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je Podnikateľ, založené Kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Kúpnej zmluvy (t.j. obsahom Objednávky a Potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto OP, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ustanovenia Kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto OP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Ustanovenia týchto OP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto OP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.
5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto OP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto OP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení Kúpnej zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia. V prípade ak Predávajúci zistí, že niektoré ustanovenie týchto OP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradí dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
6. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito OP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok, Zásady ochrany osobných údajov a Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy, a že s nimi súhlasí. Kópiu týchto OP obdrží Kupujúci ako prílohu Potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu.

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie